Get Adobe Flash player

 

Ten serwis internetowy korzysta z ciasteczek (cookies).

Ciasteczka (cookies) to ma?e informacje tekstowe, ktre s? zapisywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urz?dzeniu, z ktrego ??czysz si? z Internetem gdy odwiedzasz t? stron? www.

Strony www korzystaj? z ciasteczek (cookies) z wielu powodw, u?atwiaj? one korzystanie z zasobw tej strony. Dzi?ki nim nie musisz powtrnie si? logowa? je?li powrcisz na t? ston?. Pomagaj? analizowa? ktre strony s? interesuj?ce dla odwiedzaj?cych. Dzi?ki temu ?atwiej rozwija? t? stron? i sprawia?, ?e jest bardziej przyjazna dla u?ytkownikw. Podnosz? poziom bezpiecze?stwa serwisu.

Niektre ciasteczka (cookies) s? osadzane na tej stronie przez zewn?trznych dostawcw us?ug, dlatego warto pami?ta?, ?e ka?dy dostawca posiada swoj? w?asn? polityk? prywatno?ci i polityk? plikw cookies.

Je?li masz obawy zwi?zane z zapisem ciasteczek (cookies) to najpro?ciej jest u?y? trybu prywatnego przegl?darki, wtedy ciasteczka (cookies) pobrane podczas aktualnej sesji zostan? automatycznie skasowane przy zamkni?ciu przegl?darki.

Poni?ej znajduje si? wyja?nienie, w jaki sposb mo?esz skasowa? lub zablokowa? ciasteczka (cookies) na swoim komputerze. Prosz? zwr? uwag?, ?e wi?kszo?? stron ??cznie z t? nie b?dzie pracowa?a rwnie dobrze/wydajnie je?eli ciasteczka (cookies) zostan? zablokowane.

Usuwanie ciasteczek (cookies)
Internet Explorer

Narz?dzia -> Opcje interntowe -> Oglne
W sekcji Historia przegl?dania kliknij Usu?
Zaznacz co chcesz usun?? (np. Pliki cookie).
Kliknij guzik [Usu?]

Google Chrome
W grnym prawy rogu przegl?darki kliknij na ikonie Ustawienia Google Chrome
Ustawienia -> Poka? ustawienia zaawansowane -> Ustawienia tre?ci -> Wyczy?? dane przegl?darki
Wybierz, co chcia?by? usun?? (np. Usu? pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek)
Kliknij guzik [Wyczy?? dane przegl?darki]

Firefox
Narz?dzia -> Wyczy?? histori? przegl?dania
Wybierz w okienku czas z jakiego chcesz usun?? dane, oraz ktre dane chcesz usun?? (np. Ciasteczka)
Kliknij guzik [Wyczy?? teraz]

Blokowanie ciasteczek (cookies) w przegl?darce na sta?e
Internet Explorer
Narz?dzia -> Opcje internetowe -> Prywatno?? -> Zaawansowane
Zaznacz pole wyboru przy Zast?p automatyczn? obs?ug? plikw cookie
Poni?ej w polach opcji zaznacz Zablokuj
Guzikiem [OK] zatwierd? zmiany

Google Chrome
W grnym prawy rogu przegl?darki kliknij na ikonie Ustawienia Google Chrome
Ustawienia -> Poka? ustawienia zaawansowane -> Ustawienia tre?ci
w sekcji Pliki cookie zaznacz pole opcji przy Blokuj prby umieszczenia na komputerze danych z witryn.
Guzikiem [OK] zatwierd? zmiany

Firefox
Narz?dzia -> Opcje -> Prywatno??
Sekcja Historia z rozwijanej listy wybierz Program Firefox: b?dzie u?ywa? ustawie? u?ytkownika
Usu? znacznik przy pozycji Akceptuj ciasteczka
Guzikiem [OK] zatwierd? zmiany

Przegl?darki ewoluuj? wi?c powy?sze opisy mog? si? troch? zdeaktualizowa?, w takim przypadku skorzystaj z pomocy w menu u?ywanej przegl?darki.

Uwaga: Je?eli zablokujesz ciasteczka (cookies), prawdopodobnie nie b?dziesz mg? d?u?ej automatycznie logowa? si? na poprzednio odwiedzonych stronach bez ponownego wprowadzenia has?a, a Twoje spersonalizowane ustawienia w niektrych witrynach znikn?.

Najcz??ciej zadawane pytania FAQ

  • Czy zgoda na cookies oznacza, ?e moje dane b?d? przetwarzane i b?d? otrzymywa? oferty handlowe poczt?, telefonicznie lub mailem?

Pliki cookies  na tej stronie nie umo?liwiaj? zdobycia informacji takich aby kontaktowa? si? z odwiedzaj?cymi za po?rednictwem poczty, maila czy telefonu. Wyj?tkiem s? te u?ywane przy powiadomieniach o komentarzach i zapisywaniu na newsletter, ale to u?ytkownik musi si? sam zapisa?, my tego nie robimy. U?ywamy plikw cookies g?wnie aby odpowiednio personalizowa? strony internetowe.

  • Czy cookies zbieraj? moje dane osobowe, ktre mog? potem zosta? przekazane stronie trzeciej?

Cookies generowane przez t? stron? nie zbieraj? danych osobowych. Cookies generowane przez elementy autorstwa Google, Facebooka czy innego dostawcy us?ug s? u?ywane przez te firmy zgodnie z ich polityk?.

  • Czy pliki cookies mog? zagrozi? bezpiecze?stwu?

Pliki cookies s? w pe?ni bezpieczne. Cz?sto s?u?? podniesieniu bezpiecze?stwa danych np. w transakcjach za po?rednictwem bankowo?ci internetowej. Problemy z prywatno?ci? mo?e stanowi? ich zbiorcza analiza z wielu serwisw.

  • Czy pliki cookies pozwalaj? innym na ogl?danie zdj?? lub innych danych ktre mam w komputerze?

Pliki cookies nie daj? sie uruchomi? a co za tym idzie nie s? w stanie odczyta? informacji o Tobie, czy jakichkolwiek danych ktre posiadasz w komputerze, smartfonie czy innym urz?dzeniu, z ktrego ??czysz si? z Internetem.

  • Czy w sytuacji, gdy korzystam z oglnie dost?pnego komputera, inny u?ytkownik mo?e odczyta? jakie? dane na mj temat z zachowanych na dysku cookies?

Tak istnieje taka mo?liwo??, mo?e np. sprawdzi? jakie serwisy by?y ostatnio odwiedzane. Z tego powodu w miejscach publicznych warto po zako?czeniu pracy z komputerem wyczy?ci? zawarto?? historii przegl?darki w??cznie z usuni?ciem cookies.

  • Dlaczego udost?pniono ten komunikat o cookies czy on mnie dotyczy?

Na tej stronie zawsze by?y stosowane pliki cookies (wymusza to jej mechanizm) w celu podniesienia bezpiecze?stwa i wygody u?ytkownikw tej strony internetowej. Nowe prawo nakazuje, aby ka?dy zarz?dzaj?cy stron? internetow? poinformowa? swoich u?ytkownikw, czym s? pliki cookies, jakie s? skutki ich u?ywania. Zmiany obowi?zuj?cego prawa nie wp?ywaj? w ?adnym stopniu na sposb korzystania z tej strony internetowej.

  • Czy musz? oddzielnie akceptowa? pliki cookies?

Prawdopodobnie poza zapoznaniem si? z informacj? na temat plikw cookies nie musisz nic dodatkowo robi?. Przegl?darki maj? domy?lnie w??czon? obs?ug? cookies.

  • Czy pliki na tej stronie zawieraj? moje dane osobowe?

Nie pliki cookies na tej stronie nie zbieraj? danych osobowych zw?aszcza typu nazwisko, adres, numer telefonu.
Jedynie w wybranych miejscach, kiedy sam o to poprosisz, np. klikaj?c przycisk zaloguj, powiadom o komentarzach zachowane s? dane ktre s? niezb?dne do wykonania ??dnej przez Ciebie funkcji. Przyk?adowo mo?e by? to nazwa u?ytkownika podpowiadana przy kolejnych logowaniach.

Du?o informacji (po angielsku) na temat plikw cookies mo?esz znale?? na stronie http://www.allaboutcookies.org/